Cách ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học

Ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học là quá trình xác định số lượng mẫu cần thiết để đạt được độ chính xác mong muốn trong kết quả của nghiên cứu. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ độ chính xác mong muốn, độ lệch chuẩn của dữ liệu, mức độ tin cậy mong muốn, tỉ lệ mẫu, và mức độ lỗi cho phép. Ứng dụng phổ biến của ước tính cỡ mẫu là trong nghiên cứu khoa học và khảo sát dân số để đảm bảo tính đại diện của mẫu và chính xác của kết quả.

ƯỚC TÍNH CỠ MẪU

Ước tính cỡ mẫu là gì ?

Ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học là quá trình xác định số lượng mẫu cần thiết để thu thập dữ liệu và đạt được độ chính xác mong muốn trong kết quả của nghiên cứu. Mục đích của việc ước tính cỡ mẫu là đảm bảo tính đại diện và chính xác của mẫu đối với quần thể.

Để ước tính cỡ mẫu, cần xác định các yếu tố quan trọng như mức độ tin cậy mong muốn, độ chính xác mong muốn, độ lệch chuẩn của dữ liệu, tỉ lệ mẫu trong quần thể và kích thước của quần thể. Sau đó, các phương pháp ước tính cỡ mẫu có thể được sử dụng để tính toán số lượng mẫu cần thiết.

Việc ước tính cỡ mẫu là rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học và đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính đại diện và chính xác của kết quả. Nếu số lượng mẫu quá nhỏ, kết quả không đủ đại diện và không chính xác, trong khi nếu số lượng mẫu quá lớn, chi phí và thời gian sẽ tăng lên.

Các phương pháp xác định cỡ mẫu

Có nhiều phương pháp ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học, dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 1. Phương pháp dựa trên mức độ lỗi và độ chính xác mong muốn: Phương pháp này xác định số lượng mẫu cần thiết dựa trên mức độ lỗi mong muốn và độ chính xác mong muốn của nghiên cứu.
 2. Phương pháp dựa trên độ lệch chuẩn của dữ liệu: Phương pháp này dựa trên độ lệch chuẩn của dữ liệu để xác định số lượng mẫu cần thiết. Nếu độ lệch chuẩn lớn, thì số lượng mẫu cần thiết sẽ tăng lên.
 3. Phương pháp dựa trên tỉ lệ mẫu: Phương pháp này dựa trên tỉ lệ mẫu trong quần thể và xác định số lượng mẫu cần thiết để đảm bảo tính đại diện của mẫu.
 4. Phương pháp dựa trên kết quả dự kiến: Phương pháp này dựa trên kết quả dự kiến của nghiên cứu để xác định số lượng mẫu cần thiết. Nếu kết quả dự kiến gần với thực tế, thì số lượng mẫu cần thiết sẽ ít hơn.
 5. Phương pháp thử và sai: Phương pháp này dựa trên việc thử nghiệm nhiều lần để xác định số lượng mẫu cần thiết. Phương pháp này phù hợp cho các nghiên cứu đầu tiên và không có nhiều thông tin trước đó.

Phân tích cỡ mẫu trong thống kê

Phân tích ước tính cỡ mẫu là quá trình đánh giá số lượng mẫu cần thiết để đạt được độ chính xác mong muốn trong kết quả của nghiên cứu. Việc phân tích ước tính cỡ mẫu là một phần quan trọng trong thống kê, nó giúp đảm bảo tính đại diện và chính xác của kết quả.

Các bước chính trong phân tích ước tính cỡ mẫu bao gồm:

 1. Xác định mục tiêu nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu.
 2. Xác định độ lệch chuẩn của dữ liệu, độ chính xác mong muốn, mức độ tin cậy mong muốn và tỉ lệ mẫu.
 3. Áp dụng phương pháp ước tính cỡ mẫu phù hợp để tính toán số lượng mẫu cần thiết.
 4. Kiểm tra lại kết quả ước tính cỡ mẫu để đảm bảo tính chính xác.
 5. Thu thập mẫu và thực hiện phân tích dữ liệu.
 6. Đánh giá kết quả nghiên cứu và đưa ra kết luận.

Phân tích ước tính cỡ mẫu là một bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu khoa học và đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính đáng tin cậy của kết quả.

Các công thức ước lượng cỡ mẫu thông dụng

Dưới đây là một số công thức ước tính cỡ mẫu thông dụng trong thống kê:

 1. Ước tính cỡ mẫu cho trung bình của quần thể:
 • Nếu độ lệch chuẩn của quần thể không biết:n = [z^2 * s^2 * N] / [(e^2 * N) + z^2 * s^2]

  Trong đó: n là số lượng mẫu cần thiết. z là giá trị tương ứng với mức độ tin cậy mong muốn. s là độ lệch chuẩn mẫu. N là kích thước quần thể. e là mức độ sai số mong muốn.

 • Nếu độ lệch chuẩn của quần thể đã biết:n = [z^2 * σ^2] / e^2

  Trong đó: n là số lượng mẫu cần thiết. z là giá trị tương ứng với mức độ tin cậy mong muốn. σ là độ lệch chuẩn của quần thể. e là mức độ sai số mong muốn.

 1. Ước tính cỡ mẫu cho tỉ lệ của quần thể:n = [(z^2 * p * q) / e^2]

  Trong đó: n là số lượng mẫu cần thiết. z là giá trị tương ứng với mức độ tin cậy mong muốn. p là tỉ lệ mong muốn. q là 1 – p. e là mức độ sai số mong muốn.

 2. Ước tính cỡ mẫu cho trung bình của mẫu:n = [(z^2 * s^2) / e^2]

  Trong đó: n là số lượng mẫu cần thiết. z là giá trị tương ứng với mức độ tin cậy mong muốn. s là độ lệch chuẩn mẫu. e là mức độ sai số mong muốn.

Các công thức trên là các công thức cơ bản trong ước tính cỡ mẫu, tùy vào mục đích của nghiên cứu và điều kiện cụ thể, có thể sử dụng các công thức khác hoặc kết hợp các công thức để tính toán số lượng mẫu cần thiết.

Hậu quả của ước tính cỡ mẫu sai

Khi ước tính cỡ mẫu sai, điều này có thể dẫn đến những kết quả không chính xác và không đáng tin cậy. Dưới đây là một số nhược điểm khi ước tính cỡ mẫu sai:

 1. Không đảm bảo tính đại diện: Nếu số lượng mẫu cần thiết quá ít, mẫu không đủ đại diện cho quần thể, dẫn đến việc không thể áp dụng kết quả cho toàn bộ quần thể.
 2. Sai lệch chọn mẫu: Nếu kích thước mẫu nhỏ hơn số lượng mẫu cần thiết, có nguy cơ chọn mẫu không đại diện cho quần thể, dẫn đến sai lệch chọn mẫu và kết quả không đáng tin cậy.
 3. Chi phí tăng: Nếu số lượng mẫu cần thiết quá lớn, chi phí thu thập dữ liệu sẽ tăng lên.
 4. Thời gian tăng: Nếu số lượng mẫu cần thiết quá lớn, thời gian thu thập dữ liệu sẽ tăng lên.
 5. Phương pháp nghiên cứu không đáng tin cậy: Nếu ước tính cỡ mẫu không chính xác, các phương pháp nghiên cứu có thể không đáng tin cậy và không thể được sử dụng để đưa ra quyết định.
 6. Kết quả không chính xác: Nếu ước tính cỡ mẫu không chính xác, các kết quả có thể không chính xác và không đáng tin cậy, dẫn đến các quyết định sai lầm.

Do đó, việc ước tính cỡ mẫu chính xác là rất quan trọng trong nghiên cứu và nó cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính đại diện và chính xác của kết quả nghiên cứu.

Các ví dụ về ước tính cỡ mẫu

Ví dụ 1:

Dưới đây là một số ví dụ về phân tích cỡ mẫu cần dùng trong các nghiên cứu thực tế:

 1. Nghiên cứu về chất lượng giáo dục: Để nghiên cứu về chất lượng giáo dục, cần xác định số lượng học sinh cần được khảo sát để đảm bảo độ chính xác mong muốn của kết quả. Ví dụ, nếu muốn đạt được độ chính xác +/- 5%, mức độ tin cậy 95%, và độ lệch chuẩn của dữ liệu là 10, thì cần tìm số lượng học sinh cần khảo sát.
 2. Nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng: Để nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, cần xác định số lượng người cần được khảo sát để đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ cộng đồng. Ví dụ, nếu muốn đạt được độ chính xác +/- 2%, mức độ tin cậy 95%, và tỉ lệ mẫu là 50%, thì cần tìm số lượng người cần khảo sát.
 3. Nghiên cứu về tiêu thụ sản phẩm: Để nghiên cứu về tiêu thụ sản phẩm, cần xác định số lượng khách hàng cần được khảo sát để đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ thị trường. Ví dụ, nếu muốn đạt được độ chính xác +/- 3%, mức độ tin cậy 95%, và tỉ lệ mẫu là 10%, thì cần tìm số lượng khách hàng cần khảo sát.
 4. Nghiên cứu về hiệu quả của chương trình đào tạo: Để nghiên cứu về hiệu quả của chương trình đào tạo, cần xác định số lượng người tham gia chương trình cần được khảo sát để đánh giá hiệu quả của chương trình. Ví dụ, nếu muốn đạt được độ chính xác +/- 5%, mức độ tin cậy 95%, và độ lệch chuẩn của dữ liệu là 10, thì cần tìm số lượng người tham gia chương trình cần khảo sát.
 5. Nghiên cứu về ý kiến khách hàng: Để nghiên cứu về ý kiến khách hàng, cần xác định số lượng khách hàng cần được khảo sát để đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ khách hàng.

Ví dụ 2:

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về phân tích cỡ mẫu trong thực tế:

 1. Nghiên cứu về mức độ hài lòng của khách hàng: Để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, nghiên cứu này cần xác định số lượng khách hàng cần tham gia khảo sát. Tùy thuộc vào mức độ tin cậy và độ chính xác mong muốn, nghiên cứu có thể sử dụng phương pháp ước tính cỡ mẫu để tính toán số lượng khách hàng cần tham gia khảo sát.
 2. Nghiên cứu về tần suất và nguy cơ của bệnh lý: Để đánh giá tần suất và nguy cơ của bệnh lý trong một quần thể, nghiên cứu này cần xác định số lượng mẫu cần thiết để đạt được độ chính xác mong muốn. Phương pháp ước tính cỡ mẫu có thể được sử dụng để tính toán số lượng mẫu cần thiết để thu thập dữ liệu.
 3. Nghiên cứu về hiệu quả của một loại thuốc: Để đánh giá hiệu quả của một loại thuốc, nghiên cứu này cần xác định số lượng bệnh nhân cần tham gia thử nghiệm. Tùy thuộc vào mức độ tin cậy và độ chính xác mong muốn, nghiên cứu có thể sử dụng phương pháp ước tính cỡ mẫu để tính toán số lượng bệnh nhân cần tham gia thử nghiệm.
 4. Khảo sát dân số: Để đánh giá tình hình dân số trong một khu vực, khảo sát dân số này cần xác định số lượng hộ gia đình cần tham gia khảo sát. Phương pháp ước tính cỡ mẫu có thể được sử dụng để tính toán số lượng hộ gia đình cần tham gia khảo sát.

Những ví dụ trên chỉ là một số trong số các ứng dụng của phân tích cỡ mẫu trong thực tế. Việc ước tính cỡ mẫu là rất quan trọng trong nghiên cứu và cần được thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính đại diện và chính xác của kết quả nghiên cứu.

Có thể bạn thích bài viết này:

[Đào tạo] khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio

Khoá học xử lý số liệu & phân tích định lượng Stata SmartPLS SPSS R-Studio [...]

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ Đức TpHCM

Chỉnh sửa định dạng văn bản in ấn tài liệu lưu hành nội bộ Thủ [...]

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ

Làm data khảo sát trực tuyến dữ liệu luận văn thạc sĩ giá rẻ ! [...]

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit

Nhận làm đẹp data làm sạch dữ liệu hồi quy ols tobit probit efa logit [...]

9 chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mô hình hồi quy

Để đánh giá độ chính xác của mô hình hồi quy, chúng ta cần sử [...]

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu

top 5 phần mềm thống kê: xử lý số liệu phân tích dữ liệu; Đây [...]

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM)

Mô hình chấp nhận thông tin (Information Adoption Model – IAM), đây cũng là một [...]

Kinh tế tân cổ điển mô hình Solow – Swan

Mô hình kinh tế tân cổ điển, thuyết kinh tế Solow – Swan là một [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *