Phương pháp so sánh điểm xu hướng PSM

Phương pháp so sánh điểm xu hướng PSM ( propensity score matching), đây là một [...]