Decision Tree – Thuật toán cây quyết định là gì ?

Decision Tree – Thuật toán cây quyết định là gì ? Đây là một thuật [...]

2 cách phân biệt biến rời rạc và biến liên tục

2 cách phân biệt biến rời rạc và biến liên tục, trong nghiên cứu định [...]