Nhà khoa học là gì !?

Các nhà khoa học có thể được  tìm thấy trong hầu hết các ngành công [...]